Bài thi TOEFL ITP (Institutional Testing Program) là bài thi Tiếng Anh học thuật do Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) biên soạn. Là bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng Anh ngữ của học viên như ngôn ngữ thứ hai phục vụ các mục đích mang tính học thuật cao của người học. Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định điểm thi TOEFL ITP (TOEFL – Institutional Testing Program) được sử dụng để đánh giá trình độ Anh văn của các học viên sau đại học.