Mang đến sự phát triển toàn diện về 4 kỹ năng Anh ngữ để giúp bé đạt 12/15 khiên trong các kỳ thi Starters, Movers, Flyers. Luôn quan tâm và kèm cặp để giúp trẻ củng cố bài đã học, bổ sung và tăng cường kiến thức nhằm đảm bảo tiến độ phát triển về năng lực tiếng Anh.