Pristine cam kết không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục, hoạt động kinh doanh, cung cấp chương trình học và phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo; xây dựng môi trường nơi học viên có cơ hội rèn luyện và phát huy trở thành những công dân toàn cầu của thời đại mới.