Trung Tâm tiếng anh Pristine với tâm niệm xây dựng thương hiệu dẫn đầu về Chất Lượng & Giáo Dục cũng như kiến tạo giá trị cuộc sống