Cơ sở vật chất tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Ptistine

Cơ sở vật chất tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Ptistine